Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky IS4 security s.r.o.

 

 

1.      Základní ustanovení

 

 

 

1.1.     Tyto Všeobecné obchodní podmínky IS4 security s.r.o. (dále jen „VOP“ nebo „Podmínky“) společnosti IS4 security s.r.o., se sídlem Praha9, Pelušková 1350, IČ 62418271 (dále jen „IS4“) upravují vztahy mezi IS4 a jejím smluvním partnerem (dále jen „Partner“; oba společně též jen jako „smluvní strany“ nebo jednotlivě jen jako „smluvní strana“), vzniklé na základě jakékoliv smlouvy, která se na tyto Podmínky odvolává (včetně, nikoliv však pouze objednávky, smlouvy uzavřené akceptací nabídky apod.).

 

 

 

1.2.     Pokud Smlouva uzavřená mezi Smluvními stranami obsahuje ujednání, které je v rozporu s některým z ustanovení Podmínek, má přednost ujednání obsažené ve Smlouvě.

 

 

 

1.3.     Právní vztahy vyplývající ze Smlouvy a Podmínek, jež nejsou Smluvními stranami výslovně upraveny, se řídí příslušnými právními předpisy České republiky. Pro výklad Podmínek a Smlouvy se použijí obchodní zvyklosti až po ustanoveních zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) či jiných právních předpisů jako celku (přednost před obchodními zvyklostmi tedy mají i ta ustanovení těchto předpisů, která nemají donucující charakter). Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Podmínek a Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je v Podmínkách nebo ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

 

 

 

1.4.     Tyto Podmínky nahrazují veškerá předchozí ujednání stejného či obdobného charakteru mezi smluvními stranami. IS4 je oprávněna Podmínky změnit či doplnit. O navržených změnách či doplňcích Podmínek je IS4 povinna informovat Partnera e-mailem nejméně čtrnáct (14) dní před účinností takových změn. V případě, že Partner do čtrnácti (14) dnů ode dne, kdy mu byl zaslán e-mail s nově navrženým zněním Podmínek, neprojeví s navrženými změnami či doplňky Podmínek e-mailem nebo písemně svůj nesouhlas, má se za to, že s návrhem změn či doplněním Podmínek souhlasí. V případě, že Partner projeví nesouhlas se změnou Podmínek, je kterákoliv ze Smluvních stran oprávněna Smlouvu písemně vypovědět. Výpověď Smlouvy je účinná okamžikem doručení písemného oznámení o výpovědi druhé Smluvní straně.

 

 

 

1.5.     Pokud byly mezi smluvními stranami ve Smlouvě sjednány odchylky od jakýchkoli ustanovení týkajících se odpovědnosti za újmu smluvních stran, platí nadále ve vztahu Smluvních stran znění příslušných ustanovení Podmínek týkajících se újmy účinné v okamžiku uzavření Smlouvy s odchylkami sjednanými ve Smlouvě. Účinnost ostatních změn a doplňků Podmínek vůči takovému Partnerovi není tímto ustanovením dotčena.

 

 

 

2.     Rozsah plnění

 

 

 

2.1.     Základní podmínky plnění jsou sjednány ve Smlouvě a v jejích přílohách. Není-li výslovně sjednáno jinak, nejsou dokumenty a informace vyměněné před podpisem Smlouvy závazné.

 

 

 

2.2.     Smluvní strany se dohodly, že dodatečná plnění, která by byla nad rámec Smlouvy, mohou být řešena na základě písemně akceptované písemné objednávky Partnera; na vztah založený objednávkou se aplikuje Smlouva a tyto Podmínky. IS4 není povinna se k objednávce (návrhu) vyjadřovat, přijímat ji ani ji odmítat.

 

 

 

2.3.     Jakékoliv změny plnění nebo jeho části musí být smluvními stranami sjednány v písemné podobě. V závislosti na změně plnění nebo jeho části budou smluvními stranami dohodnuty i změny termínů plnění, ceny plnění, platebních podmínek či příslušné dokumentace k dílu nebo jeho části.

 

 

 

3.     Dodací podmínky

 

 

 

3.1.     Způsob poskytnutí plnění je zpravidla uveden ve Smlouvě.

 

 

 

3.2.     Doba plnění se přiměřeně prodlužuje, pokud dojde k přerušení prací z některého z následujících důvodů:

·      vzájemné dohody smluvních stran,

·      vznik okolností, které IS4 nemohla odvrátit a ani je nemohl předvídat,

·      pozastavení plnění pro neplacení sjednané ceny Partnerem,

·      neplnění součinnosti Partnera.

 

 

 

3.3.     V případě prodlení Partnera s poskytnutím součinnosti se prodlužují odpovídajícím způsobem také původně stanovené termíny plnění.

 

 

 

 

 

4.     Platební podmínky

 

 

 

4.1.     Zaplacení kupní ceny bude provedeno bezhotovostní formou za základě prodávajícím vystaveného daňového dokladu, a to na bankovní účet uvedený na tomto daňovém dokladu.

 

 

 

4.2.     Způsob platby:

·     Platební kartou: převod peněz je uskutečněn prostřednictvím platební brány Comgate.

·     Bakonvním převodem: převodem peněz na účet, uvedený v daňovém dokladu.

 

 

4.3.     Citlivé vstupní údaje, které zadáváte do systému internetového bankovnictví, jsou chráněny platebními branami bank a nedostávají se do prostředí zpracovatelů plateb ani jiných třetích stran.

 

 

 

 

5.     Cena

 

 

 

5.1.     Cena všech plnění sjednaných v Smlouvě je sjednána dohodou smluvních stran.

 

 

 

5.2.     Není-li výslovně stanoveno jinak, je sjednána splatnost každého daňového dokladu za softwarové produkty čtrnáct (14) dní, u hardware požaduje IS4 zpravidla platbu před dodáním.

 

 

 

5.3.     Sjednaná cena nemůže být změněna jinak než písemnou dohodou obou smluvních stran.

 

 

 

5.4.     Bez požadovaných a zákonných náležitostí není faktura platná a Partner je oprávněn takový doklad vrátit do pěti (5) dní od doručení, v každém případě však nejpozději do lhůty její splatnosti s požadavkem na provedení opravy. Ode dne doručení opraveného účetního dokladu běží nová lhůta splatnosti.

 

 

 

5.5.     Jakékoliv nesrovnalosti ve fakturaci je Partner povinen projednat s IS4 do deseti (10) dní od doručení (ne však později než do data splatnosti), jinak se má za to, že plnění přijmul a potvrdil a že nemá k fakturám žádné připomínky nebo námitky. V případě, že jakákoliv část odměny nebo účelně vynaložených nákladů bude sporná, není tím dotčena povinnost Partnera uhradit zbývající, nespornou, část odměny, resp. účelně vynaložených nákladů.

 

 

 

5.6.     Pokud není ve Smlouvě sjednána odměna, má IS4 nárok na odměnu vypočtenou dle jí zveřejněného ceníku, není-li takto určena, pak ve výši obvyklé).

 

 

 

5.7.     V případě prodlení s úhradou řádně vystavených a doručených faktur je Partner povinen uhradit úrok z prodlení dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., zvýšený o pět (5) procent. Požadovat úroky z úroků je povoleno. IS4 je dále oprávněna požadovat náhradu veškerých nákladů vynaložených v souvislosti s vymáháním dlužných částek neuhrazených ve lhůtě splatnosti. 

 

 

 

5.8.     Pokud má Partner nevyrovnané závazky po lhůtě splatnosti, informuje jej IS4 o této skutečnosti prokazatelným způsobem. Neuhradí-li Partner dlužnou částku ani v přiměřené náhradní lhůtě, je IS4 oprávněna pozastavit další plnění Smlouvy až do doby úplného vyrovnání závazků. Po dobu uplatnění tohoto práva není IS4 v prodlení s pozastaveným plněním ani s plněními navazujícími.

 

 

 

5.9.     IS4 je oprávněna jednostranně započítat jakoukoliv svou pohledávku za Partnerem proti vzájemné pohledávce Partnera. Pokud bude Partner dlužit více dluhů, pak bude jakékoliv plnění vždy započteno nejprve na dluh určený IS4, a to bez ohledu na to, které dluhy byly upomenuty a které nikoliv. Smluvní strany vylučují ve vztahu k pohledávkám za Partnerem aplikaci § 1987 odst. 2 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a souhlasí s tím, že i nejistá a/nebo neurčitá pohledávka je způsobilá k započtení.

 

 

 

5.10.     Své nároky z neuhrazených pohledávek je IS4 oprávněna uspokojit provedením jednostranného zápočtu oproti finančním prostředkům poskytnutým ve formě záloh ve stejné či jiné záležitosti, které se splatná pohledávka týká, či k jinému účelu, pokud možnost takového započtení nevylučuje platná právní úprava. O provedení tohoto zápočtu je IS4 povinna Partnera bez zbytečného odkladu informovat.

 

 

 

5.11.     Partner souhlasí s tím, že bez předchozího písemného souhlasu IS4 nepostoupí a nepřevede žádnou svoji pohledávku vůči IS4 žádné třetí osobě. Pro vyloučení všech pochybností se písemnou formou pro účely tohoto ustanovení nepovažuje e-mail či jiná elektronická zpráva.

 

 

 

5.12.     IS4 podpisem Smlouvy potvrzuje, že bankovní účet uvedený na daňovém dokladu je účtem, který je podle § 96 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „Zákon o DPH“), zveřejněn správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup, tj. jako údaj v Registru plátců DPH (dále jen „Registrovaný účet“).

 

 

 

5.13.     IS4 se zavazuje, že pokud správce daně rozhodne, že je nespolehlivým plátcem dle Zákona o DPH, sdělí tuto skutečnost Partnerovi bez zbytečného odkladu. V tomto případě je Partner oprávněn odvádět DPH z dodavatelské faktury přímo správci daně.

 

 

 

6.     Práva a povinnosti smluvních stran

 

 

 

6.1.     Spočívá-li plnění v jiném výsledku činnosti, než je zhotovení věci nebo údržba, oprava či úprava věci (tzn. že plnění spočítá zejména v poskytnutí služby), postupuje IS4 při této činnosti, jak bylo ujednáno ve Smlouvě a s odbornou péčí tak, aby dosáhl výsledku činnosti určeného ve Smlouvě; v takovémto případě se jedná o smlouvu o dílo s nehmotným výsledkem a mimo ustanovení § 2586 a násl. se použijí také ustanovení § 2631 a násl. občanského zákoníku.

 

 

 

7.     Odpovědnost, sankce

 

 

 

7.1.     V případě, že bude Partner informován o rozhodnutí, dle kterého by mohla být založena povinnost IS4 k náhradě újmy (škody) dle Smlouvy, je na ni povinen nejpozději do tří (3) pracovních dnů ode dne, kdy se o takové informaci dozví, upozornit IS4 a poskytnout veškerou součinnost při přípravě a podání opravného prostředku anebo jiného obdobného kroku proti takovému rozhodnutí.

 

 

 

7.2.     Smluvní strany se ve smyslu ustanovení § 2898 občanského zákoníku dohodly na omezení povinnosti IS4 k náhradě újmy vzniklé Partnerovi v souvislosti s plněním Smlouvy tak, že IS4 má vůči Partnerovi povinnost k náhradě této újmy, pokud ji způsobila, pouze do výše přijaté odměny, v případě opakujících se činností pak do výše součtu měsíčních poplatků vyúčtovaných dle Smlouvy v posledních šesti (6) měsících před vznikem škody (netrvala-li šest měsíců, pak šesti sjednaných měsíčních poplatků); to se nevztahuje na újmu způsobenou na přirozených právech Partnera a na újmu způsobenou úmyslně nebo z hrubé nedbalosti.

 

 

 

7.3.     Smluvní strana není v prodlení, pokud splnění jejího závazku je bezprostředně vázáno na splnění závazku druhé smluvní strany a tato je se splněním svého vázaného závazku v prodlení za podmínky, že smluvní strana, jež byla v prodlení, porušující smluvní straně toto prodlení písemně vytkla. Běh lhůty pro splnění povinnosti smluvní strany se staví po dobu, po kterou byla druhá smluvní strana v prodlení se splněním svého závazku.

 

 

 

8.     ZÁRUKA A ODPOVĚDNOST ZA VADY

 

 

 

8.1.     Partner je povinen v průběhu plnění Smlouvy kontrolovat, zda její plnění odpovídá sjednaným podmínkám. Všechny zjištěné vady je povinen bez zbytečného odkladu písemně vytknout.

 

 

 

8.2.     Reklamace musí být písemná, doručena na adresu sídla IS4 a musí obsahovat volbu některého ze zákonných nároků. Záruka se nevztahuje zejména na vady vzniklé zásahem jiné osoby než pracovníkem Partnera nebo IS4 vyškoleným na provádění příslušných činností, nesprávnou obsluhou a užíváním, změnami konfigurace systému, které nebyly konzultovány s IS4.

 

 

 

8.3.     V případě reklamace zahájí IS4 neprodleně řešení reklamace, v případě neoprávněné reklamace IS4 oznámí a doloží Partnerovi neoprávněnost reklamace.  Nebude-li reklamace oprávněná, přísluší IS4 odměna za činnosti vedoucí k odstraňování vady. Reklamace se považuje za vyřešenou, jestliže IS4 odstranil reklamované vady nebo jestliže Partner uznal neoprávněnost reklamace.

 

 

 

8.4.     V případě neodstranitelných vad má Partner nárok na přiměřenou slevu z ceny díla.

 

 

 

9.     vzájemná komunikace smluvních stran

 

 

   

9.1.     Neurčily-li smluvní strany své zástupce ve Smlouvě, může je kterákoliv smluvní strana stanovit jednostranně písemně. Tito pracovníci budou zejména oprávněni vznášet požadavky, objednávat plnění a požadavky, objednávky přijímat a provádět akceptaci předmětu plnění.

 

 

 

9.2.     Každá smluvní strana je oprávněna změnit jí jmenovanou oprávněnou osobu nebo jejího zástupce, je však povinna takovou změnu druhé smluvní straně písemně oznámit. Vůči takové druhé smluvní straně je změna účinná, jakmile se o ní dozví.

 

 

 

9.3.     Partner bere na vědomí, že žádný ze zaměstnanců ani zmocněnců (zástupců) IS4 není oprávněn bez písemného souhlasu statutárního orgánu nebo jiné pověřené osoby IS4 činit za IS4 jakákoliv právní jednání.

 

 

 

9.4.     Partner bere na vědomí, že pokud nebude ze strany IS4 v konkrétním případě zjištěn opak, považuje IS4 poskytnuté informace a podklady za úplné, správné a nezkreslené.

 

 

 

9.5.     V případě, že je třeba dle Smlouvy vyžadována součinnost Partnera a není-li v příslušné části Smlouvy uvedeno jinak, je Partner povinen poskytnout součinnost ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů od doručení žádosti o součinnost, není-li smluvními stranami písemně sjednáno jinak. V případě, že Partner v této lhůtě požadovanou součinnost neposkytne, přerušuje se běh lhůt, které má IS4 k plnění předmětu Smlouvy.

 

 

 

9.6.     Smluvní strany jsou povinny písemně informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné a včasné plnění Smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny svého sídla a/nebo kontaktní adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) dnů.

 

 

 

9.7.     Partnerem určený pracovník bude řídit proces hlášení požadavků a dohlížet nad činnostmi s tím spojenými. Určený pracovník IS4 bude řídit proces přijímání požadavků a dohlížet nad činnostmi s tím spojenými. Tyto procesy mohou probíhat automatizovaným softwarovým nástrojem.

 

 

 

9.8.     Všechny dokumenty, zejména oznámení, žádosti, požadavky, výpovědi, odstoupení od smlouvy nebo jiná sdělení, zakládající, měnící nebo rušící právní vztahy mezi smluvními stranami dle Smlouvy či Podmínek, které budou smluvní strany činit písemně, budou, pokud Smlouva nestanoví jinak: (a) doručeny osobně (kurýrem nebo prostřednictvím jiné osoby); (b) zaslány doporučeným dopisem na adresu uvedenou v záhlaví Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že za den doručení jakékoliv písemnosti se považuje den, kdy adresát takovou písemnost převzal, převzetí odmítl nebo kdy byla na adrese adresáta převzata pro adresáta třetí osobou, i když se adresát o tomto převzetí písemnosti nedozvěděl, nebo na základě domněnky doby dojití podle § 573 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podle toho, který z okamžiků nastane dříve. Za doručenou písemnost se považuje i došlá zásilka. To platí i v případě̌, že se adresát o zaslání písemnosti nedozvěděl, že se adresátovi písemnost na jeho poslední odesílateli oznámenou adresu nepodařilo doručit, jakož i v případě̌ kdy adresátovi odmítl písemnost převzít. Pro účely doručování e-mailových zpráv mezi stranami se má za to, že jsou doručeny okamžikem odeslání. Pokud nebude kterýkoliv z dokumentů doručitelný druhé smluvní straně v důsledku jejího neposkytnutí součinnosti, považuje se za den doručení den, ve kterém došlo k marnému pokusu o jeho doručení.

 

 

 

9.9.     Partner bere na vědomí, že IS4 provedla veškerá přiměřená opatření k zabránění přenosu virů v souvislosti s odesíláním dokumentů (včetně přiložených souborů) emailem. IS4 není při odesílání dokumentů e-mailem odpovědná za následky doručení dokumentů (včetně přiložených souborů) osobě odlišné od adresáta, stejně tak za smazání či nedoručení dokumentů (včetně přiložených souborů) z důvodu selhání elektronické komunikace. IS4 neručí za bezpečnost elektronické komunikace a nepřijímá žádnou odpovědnost za případné ztráty či škody vzniklé z poškození počítačových programů či elektronických dat příjemce následkem přijetí takové zprávy.

 

 

 

9.10.     Písemná forma komunikace je zachována i v případě použití formuláře přístupného po autentizaci odesílatele prostřednictvím webového rozhraní IS4; ukládá-li Smlouva doručit některý dokument v písemné podobě, může být doručen buď jako listina nebo (nemusí-li být takovýto dokument podepsán) v elektronické (digitální) formě.

 

 

 

10.     Obchodní Tajemství a Důvěrné informace   

 

 

 

10.1.     Všechny skutečnosti, které se jedna smluvní strana dozví při plnění Smlouvy od strany druhé, tvoří obchodní tajemství a smluvní strany je považují za důvěrné informace. Smluvní strany se zavazují udržovat všechny skutečnosti, které se dozví při jednání o uzavření, uzavření i plnění Smlouvy o straně druhé v tajnosti, zejména udržovat o nich mlčenlivost a nezpřístupňovat a neposkytovat je třetím osobám, pokud to nebude nutné pro plnění povinností ze Smlouvy.

 

 

 

10.2.     Partner je povinen v rozsahu stanoveném právními předpisy, Smlouvou a těmito Podmínkami zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech a informacích, o nichž se v souvislosti s plněním Smlouvy dozvěděl.

 

 

 

10.3.     Povinnost mlčenlivosti ohledně důvěrných informací trvá po celou dobu trvání smluvního vztahu a po dobu dvou (2) let od jejího ukončení.

 

 

 

10.4.     Pro případ porušení důvěrných informací předaných společností IS4 se sjednává smluvní pokuta ve výši 500.000 Kč, která nezahrnuje a nevylučuje nárok na náhradu škody.

 

 

 

10.5.     Pokud kterákoli ze smluvních stran zjistí, že kterýkoli její zaměstnanec nebo subdodavatel jakkoli porušil důvěrnost informací, neprodleně o tom uvědomí druhou stranu a poskytne jí veškerou přiměřenou pomoc při jakémkoli řízení, které může druhá strana proti takovým osobám zahájit.

 

 

 

11.    Ochrana osobních údajů

 

 

 

11.1.     V případě, že bude při plnění Smlouvy docházet ke zpracování osobních údajů, je Partner povinen navrhnout, aby smluvní strany povinny uzavřely smlouvu o zpracování osobních údajů ve smyslu ust. § 6 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, aby nedocházelo k porušení právních předpisů upravujících ochranu osobních údajů. IS4 má pro účely ochrany osobních údajů postavení zpracovatele.

 

 

 

11.2.     IS4 je oprávněna zpracovávat osobní údaje za účelem plnění účelu Smlouvy, za tímto účelem je oprávněn osobní údaje zejména ukládat na nosiče informací, upravovat, uchovávat po dobu nezbytnou k uplatnění práv vyplývajících ze Smlouvy, předávat zpracované osobní údaje Partnerovi a osobní údaje likvidovat.

 

 

 

11.3.     Informace a materiály, které obsahují osobní údaje či důvěrné informace, budou doručovány buď osobně, nebo zasílány elektronicky a mohou být šifrovány. Šifra pro elektronickou komunikaci bude určena před zahájením realizace plnění Smlouvy.

 

 

 

11.4.     IS4 učiní v souladu s účinnými právními předpisy dostatečná organizační a technická opatření zabraňující přístupu neoprávněných osob k osobním údajům.

 

 

 

12.     PŘEVOD PRÁV

 

 

 

12.1.     Je-li předmětem převod práv k jakékoliv věci, nabývá je Partner až zaplacením sjednané ceny, není-li výslovně ujednáno jinak.

 

 

 

13.    Trvání Smluvního vztahu

 

 

 

13.1.     Pokud Smlouva nestanoví jinak, uzavírá se na dobu neurčitou. Smluvní vztah zaniká dohodou smluvních stran, řádným splněním povinností obou smluvních stran, výpovědí, odstoupením, vše dle dále uvedených ustanovení Podmínek. Pokud byl smluvní vztah sjednán na dobu určitou, zaniká rovněž uplynutím této doby nebo řádným splněním povinností obou smluvních stran.

 

 

 

13.2.     IS4 je oprávněna odstoupit od Smlouvy či od dílčího plnění, neposkytuje-li Partner potřebnou součinnost, nezaplatí-li Partner řádně či včas jakoukoliv z plateb, nebo v případě jiného podstatného porušení Smlouvy.

 

 

 

13.3.     V případě zániku Smlouvy jsou smluvní strany povinny provést nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k zániku Smlouvy došlo, vyúčtování a vypořádání vzájemných povinností a pohledávek ze Smlouvy.

 

 

13.4.     Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody ani na smluvní pokutu.

 

 

 

13.5.     Smluvní strany se dohodly, že marným uplynutím dodatečné lhůty, která je poskytnuta jednou smluvní stranou k plnění smluvní povinnosti, s jejímž plněním je druhá smluvní strana v prodlení, nedochází automaticky k odstoupení od Smlouvy, a to ani v případě, kdy oprávněná smluvní strana sdělí, že dodatečnou lhůtu k plnění již neprodlouží.

 

 

 

14.    Závěrečná ujednání

 

 

 

14.1.     Podmínky jsou v souladu s ustanovením § 1751 občanského zákoníku nedílnou součástí Smlouvy.

 

 

 

14.2.     Smluvní strany výslovně potvrzují, že základní podmínky Smlouvy jsou výsledkem jednání smluvních stran a každá ze smluvních stran měla příležitost ovlivnit obsah základních podmínek Smlouvy.

 

 

 

14.3.     Smluvní strany uzavírají Smlouvu jako smlouvu mezi podnikateli tak, jak jsou tito definováni v ustanovení § 420 odst. 1 občanského zákoníku, v souvislosti se svým vlastním podnikáním ve smyslu § 433 občanského zákoníku.

 

 

 

14.4.     Partner na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 občanského zákoníku.

 

 

 

14.5.     Smluvní strany vylučují aplikaci následujících ustanovení občanského zákoníku na tuto Smlouvu: § 557, § 1740 odst. 3, § 1764 až 1766, § 1793 až 1795, § 1799, § 1800, § 1805 odst. 2, § 2620 až § 2622.

 

 

 

14.6.     Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě dvou (2) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

 

 

 

14.7.     IS4 je oprávněna poskytovat plnění obdobné plnění poskytovanému na základě Smlouvy třetím osobám, které jsou ve vztahu k danému Partnerovi soutěžitelem.

 

 

 

14.8.     Partner bere na vědomí a souhlasí s tím, že IS4 bude referenci Partnera uvádět v rámci marketingových aktivit a prezentačních materiálů.

 

 

 

14.9.     Partner podpisem Smlouvy dále souhlasí v souladu s  § 7 odst. 1 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, v platném znění, s tím, aby mu byla na jeho elektronickou adresu zasílána obchodní sdělení a jiné propagační či marketingové materiály.

 

 

 

14.10.     V souladu s ustanovením § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, Partner uzavřením Smlouvy s IS4 a přijetím Podmínek souhlasí a sjednává s IS4, že pro rozhodování případných sporů vyplývajících ze Smlouvy je místně příslušný tzv. obecný soud IS4.

 

 

 

14.11.     Pro případ, že by Smlouva obsahovala mezinárodní prvek, smluvní strany výslovně vylučují aplikaci Úmluvy OSN o mezinárodní koupi zboží (Vídeňská úmluva, 1980).

 

 

 

14.12.     Ukáže-li se některé z ustanovení Smlouvy nebo Podmínek zdánlivým (nicotným), posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení Smlouvy obdobně podle § 576 občanského zákoníku.

 

 

 

 

Tato verze Podmínek platí od 1. 6. 2017

Partner tímto potvrzuje, že zná následující důležitá ujednání, která jsou obsažena v těchto Podmínkách, že všem těmto ujednáním rozumí a výslovně tato ujednání přijímá: (i) kratšídoba splatnosti, (ii) oprávnění k započtení jakýchkoli pohledávek, (iii) limitace práva Partnera na náhradu újmy, (iv) vyloučení ochranných ustanovení týkajících se režimu adhezních smluv, vyloučení výkladu v neprospěch navrhovatele a vyloučení limitu pro úroky z prodlení, (v) převzetí nebezpečí změny okolností Partnerem, (vii) vyloučení pravidla o uzavření Smlouvy v případě, že je v přijetí provedena nepodstatná odchylka.

 

Načítám, prosím vydržte...